CO CERTICOM úspešne absolvoval rozšírenie akreditácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii a dňa 28.07.2020 získal osvedčenie o akreditácii č. R-136 na základe ktorého môže certifikovať systém manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001:2019 v organizáciách.

 

CO CERTICOM certifikoval a vydal certifikáty podľa normy STN ISO 37001:2019 organizáciám:

 

Ing. Igor Gajdoš – Lignoconsult, Lipského 5, Bratislava
V oblasti: vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti systémov manažérstva a školiaca činnosť.

 

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
V oblasti: poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej nemocnici s odborným zameraním: všeobecná a špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, stacionáre, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, ústavná pohotovostná služba a dopravná zdravotná služba.