Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

 

Certifikácia, čiže posudzovanie zhody, je definované ako akcia vykonávaná nezávislou treťou stranou, ktorá dokazuje, že existuje dostatok dôvery, že príslušne označený výrobok, postup alebo služba je v zhode s určitou normou. Konkrétne to znamená, že systémy environmentálneho manažérstva /ďalej EMS/ môžu byť certifikované podľa normy ISO 14001, pričom certifikačný orgán musí overením – certifikačným auditom zistiť, že systém zodpovedá požiadavkám danej normy.
V prípade certifikácie musí byť v ročných intervaloch preverené, či stav zistený pri prvom preverení naďalej pretrváva.
K vlastnému postupu:


1. Prípravná časť
Po nadviazaní kontaktu s našim certifikačným orgánom a úvodnej informácii podáte nezáväznú Žiadosť o zostavenie ponuky na certifikáciu systému manažérstva. Certifikačný orgán žiadosť posúdi a následne obdržíte Cenovú ponuku na certifikáciu systému manažérstva. Pokiaľ s ponukou súhlasíte, podáte záväznú Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva, na základe ktorej Vám bude pridelené registračné číslo - Oznámenie o zaregistrovaní žiadosti a uzatvorená Zmluva o certifikácii EMS.
Pre vykonanie certifikácie vo Vašej organizácii je potrebné, aby ste poskytli nasledovné dokumenty:
- základnú dokumentáciu EMS,
- ďalšie právne normy a predpisy vzťahujúce sa k predmetu certifikovanej činnosti,
- environmentálnu politiku,
- register environmentálnych aspektov a vplyvov.
Doručením týchto dokumentov organizácia splní požiadavky pre ďalší postup certifikácie. V prípade, že podklady pre certifikáciu nie sú úplné, certifikačný orgán Vám to oznámi a prehodnotí s Vami ďalší možný postup.


2. Samotný proces certifikácie systému environmentálneho manažérstva
Pozostáva z nasledujúcich etáp


I. etapa certifikačného auditu:
Po odovzdaní a prehodnotení všetkých potrebných podkladov a po posúdení Vašej pripravenosti na certifikáciu sa vypracuje a Vami odsúhlasí Plán I. etapy auditu a Termín I. etapy auditu, ktorý je zameraný na:
- pochopenie EMS v kontexte možných významných environmentálnych aspektov,
- preskúmanie dokumentácie,
- pripravenosť žiadateľa na II. etapu auditu preskúmaním rozsahu, či: 

- EMS zahŕňa proces identifikácie environmentálnych aspektov organizácie a proces určovania ich významnosti,

- sa uplatňujú environmentálne povolenia pre činnosti organizácie,

- je EMS navrhnutý na dosahovanie environmentálnej politiky organizácie,

- program zavedenia EMS podporuje proces auditu II. stupňa, 

- sa interný audit zhoduje s požiadavkami normy EMS,

- sa preskúmania manažmentom vykonávajú a zahŕňajú trvalú vhodnosť, primeranosť a účinnosť EMS,

- sa EMS dokumentuje a reaguje na príslušnú komunikáciu s externými zainteresovanými stranami,

- má byť doplnková dokumentácia preskúmaná alebo aké poznatky sa musia získať vopred.


Z vykonanej I. etapy auditu bude následne vypracovaný Protokol z I. etapy auditu .
I. etapa auditu slúži na preverenie pripravenosti Vašej spoločnosti na II. etapu auditu (certifikačný audit). V prípade, že I. etapa auditu preukáže pripravenosť Vašej spoločnosti na II. etapu auditu, môže byť II. etapa auditu vykonaná v čase po odstránení doporučení alebo nedostatkov nájdených pri I. etape auditu. V prípade, že sa počas I. etapy auditu zistí, že Vaša spoločnosť ešte nie je pripravená na II. etapu auditu, budete nútený nezhody a odchýlky odstrániť v čase Vami a Nami určenom.


II. etapa auditu (certifikačný audit)
V rámci II. etapy auditu sa vypracuje a Vami odsúhlasí Plán II. etapy auditu a Termín II. etapy auditu.
Účelom II. etapy auditu je potvrdiť že:
- organizácia dodržiava svoju environmentálnu politiku, ciele, programy a postupy,
- potvrdenie, že manažérsky systém zodpovedá všetkým požiadavkám normy EN ISO 14001.
Z tohto auditu bude vypracovaný Protokol z II. etapy auditu.
Vydanie certifikátu
Ak bude certifikačným auditom (II. etapa auditu) potvrdený súlad Vášho systému environmentálneho manažérstva s normou, bude Vám vydaný certifikát platný po dobu 3 rokov. V prípade, ak boli počas auditu zistené nezhody, ktoré sa dajú odstrániť do 3 mesiacov, certifikát Vám bude vydaný v čase po ich odstránení.
Certifikát bude vystavený v slovenskom a v anglickom jazyku, prípadne aj v inom jazyku.
Takisto je možné vydanie jedného spoločného certifikátu pre QMS, SMS a EMS v prípade spoločnej certifikácie jednotlivých manažérskych systémov.
Použitie certifikačnej značky
V prípade, že budete mať záujem prezentovať svoj certifikovaný systém environmentálneho manažérstva na rôznych propagačných materiáloch, dokumentoch alebo iným spôsobom, poskytneme Vám po podpísaní Licenčnej zmluvy certifikačnú značku, ktorú môžete na tieto účely využívať v súlade s podmienkami zmluvy.


3. Výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva
Certifikát má platnosť 3 roky za predpokladu vykonania dozoru certifikačným orgánom minimálne 1 krát ročne /v prípade potreby môžu byť tieto dozory vykonávané aj častejšie/. Certifikačný orgán je tiež povinný dohliadať, aby certifikáty a certifikačné značky boli správne použité.
Úlohy dozoru sú stanovené v zmluve, ktorú uzatvárate s certifikačným orgánom pred vydaním certifikátu.


4. Recertifikácia (opakované posudzovanie)
Na predĺženie platnosti certifikátu je potrebné vykonať recertifikáciu /opakované posudzovanie/. Rozsah a náklady pre opakované posudzovanie sa pohybujú medzi nákladmi na dozor a prvú certifikáciu. Postup vykonania recertifikácie, následných dozorov a podmienky sú zmluvne dohodnuté.