Certifikačný orgán pozastaví certifikát, keď:

 

- certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva,
- certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dozorové alebo recertifikačné audity,
- certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie,
- ak držiteľ oznámi zmenu v organizácii alebo sa výrazne zmenia podmienky za akých bol certifikát vydaný,
- ak sa zistia dôvody nedodržania ustanovení certifikačnej normy pri kontrolnom audite a držiteľ certifikátu sa zaviazal odstrániť nezhodu v stanovenom termíne,
- na základe iného podnetu, keď je potrebné overiť ďalšie skutočnosti počas dlhšej doby, do času o rozhodnutí odobrať a zrušiť certifikát,
- ak zákazník opakovane (2x) neodstránil zistené závažné nezhody/nedostatky pri audite,
- zákazník v praxi nedodržuje postup, predpísaný v jeho dokumentácii.

 

Po pozastavení je klientova certifikácia systému manažérstva dočasne neplatná a musí sa zdržať ďalšej propagácie svojej certifikácie. Certifikačný orgán CERTICOM oficiálnym listom pozastaví časovo platnosť certifikátu, v ktorom zdôvodní pozastavenie certifikátu a podmienky, ktoré musí splniť pre jeho obnovenie. Maximálna doba na pozastavenie certifikácie je 6 mesiacov. 

Keď klient splní všetky podmienky k obnoveniu platnosti certifikátu, Certifikačný orgán CERTICOM pošle oficiálny list, v ktorom oznámi pokračovanie platnosti certifikátu.

 

Ak sa nevyriešia dané skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu certifikácie ani do tejto doby, musí sa pristúpiť k zrušeniu alebo k zúženiu rozsahu certifikácie.

 

Certifikačný orgán CERTICOM zúži rozsah certifikácie a vylúči časti, ktoré nespĺňajú požiadavky, ak klient trvalo zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie v jednotlivých častiach rozsahu certifikácie.

 

Certifikačný orgán zruší certifikát:
- pri vydaní nového certifikátu (napr. pri zmene rozsahu),
- na základe žiadosti klienta,
- zistí, že nedostatky popísané v kritériách pre pozastavenie neboli odstránené,
- zistí, že systém manažérstva klienta nie je dlhšie ako pol roka udržovaný (odchod manažéra SM bez náhrady, sústavné nedodržovanie niektorých článkov noriem, výmena vedenia a tým aj jeho názory na systém manažérstva alebo zistenie zmeny, ktorá ovplyvňuje súlad s certifikovaným systémom manažérstva v rozsahu uvedenom na certifikáte),
- keď zákazník nepodstúpil dozorový audit ani po 3 mesiacoch po pozastavení certifikátu,
- zistí, že klient aj napriek upozorneniam nesprávne používa certifikát a certifikačné značky,
- podľa právneho poriadku alebo rozhodnutím súdu je certifikácia alebo udržanie certifikátu zakázané.

 

Certifikačný orgán CERTICOM písomne oznámi klientovi zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikácie, uvedie dôvod a oboznámi ho s právnymi dôsledkami zrušenia (zúženia rozsahu) certifikácie. Klient je povinný vrátiť certifikát, musí prestať používať certifikačnú značku a všetky reklamné materiály na ktorých je zmienka o certifikácii.


Všetky skutočnosti ohľadne pozastavenia, zúženia rozsahu a zrušenia certifikácie Certifikačný orgán CERTICOM uvádza na svojej webovej stránke.