Pozastavenie platnosti certifikátu

 

Certifikačný orgán pozastaví certifikát, keď:

- certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva,

- certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dozorové alebo recertifikačné audity,

- certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie,

- ak držiteľ oznámi zmenu v organizácii alebo sa výrazne zmenia podmienky za akých bol certifikát vydaný,

- ak sa zistia dôvody nedodržania ustanovení certifikačnej normy pri kontrolnom audite a držiteľ certifikátu sa zaviazal odstrániť nezhodu v stanovenom termíne,

- na základe iného podnetu, keď je potrebné overiť ďalšie skutočnosti počas dlhšej doby, do času o rozhodnutí odobrať a zrušiť certifikát,

- ak zákazník opakovane (2x) neodstránil zistené závažné nezhody/nedostatky pri audite,

- zákazník v praxi nedodržuje postup, predpísaný v jeho dokumentácii.

 

Po pozastavení je klientova certifikácia systému manažérstva dočasne neplatná a musí sa zdržať ďalšej propagácie svojej certifikácie. Certifikačný orgán CERTICOM oficiálnym listom pozastaví časovo platnosť certifikátu, v ktorom zdôvodní pozastavenie certifikátu a podmienky, ktoré musí splniť pre jeho obnovenie. Maximálna doba na pozastavenie certifikácie je 6 mesiacov. 

Keď klient splní všetky podmienky k obnoveniu platnosti certifikátu, Certifikačný orgán CERTICOM pošle oficiálny list, v ktorom oznámi pokračovanie platnosti certifikátu.

Ak sa nevyriešia dané skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu certifikácie ani do tejto doby, musí sa pristúpiť k zrušeniu alebo k zúženiu rozsahu certifikácie.

 

Zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikátu

 

Dôvodom zrušenia certifikátu je zistenie nezhody systému manažérstva so stavom a podmienkami, za akých bol certifikát vydaný.

Dôvod k zrušeniu alebo zúženiu rozsahu certifikátu zisťuje CO:

a) pri výkone dozoru,
b) na základe oprávnenej reklamácií na držiteľa certifikátu,
c) na základe oprávnenej sťažnosti tretej strany,
d) v prípade, že počas pozastavenia platnosti certifikátu neboli odstránené príčiny pozastavenia.

 

Informácie podľa bodov b) a c) si CO overuje na príslušnom mieste u držiteľa certifikátu. O zisteniach na mieste zhotovuje pracovník CO záznam.
Ak dôvod na zrušenie alebo zúženiu rozsahu certifikátu zistí CO pri vykonávaní dozoru, je záznamom kontrolný list.
Rozhodnutie o tom, či je potrebné certifikát zrušiť alebo zúžiť jeho rozsah vydáva na základe predchádzajúceho posúdenia so ZRCO, RCO
Zistenie dôvodu k zrušeniu alebo zúženiu rozsahu certifikátu oznamuje CO písomne držiteľovi certifikátu. Oznámenie musí obsahovať presné odôvodnenie a požiadavku na vyjadrenie do 15 pracovných dní. Po získaní stanoviska držiteľa certifikátu a predloženého návrhu ZRCO, rozhodne RCO vo veci zrušenia alebo zúženiu rozsahu certifikátu. O rozhodnutí informuje VCO, KON.

Zrušenie alebo zúženiu rozsahu certifikátu sa držiteľovi oznámi písomne, pričom sa držiteľ certifikátu vyzve, aby originál vrátil späť CO v lehote do 30 dní od vydania rozhodnutia. Pri zrušení certifikátu sa držiteľ certifikátu vyradí zo zoznamu držiteľov certifikátu systémov manažérstva. Zrušenie certifikátu oznamuje CO tým inštitúciám, ktorým oznámil vydanie certifikátu a to kópiou oznámenia držiteľovi certifikátu.

 

V prípade, že držiteľ certifikátu v stanovenej lehote 30 dní nevráti CO zrušený certifikát, alebo po tejto lehote bude tento certifikát, resp. jeho kópie naďalej používať a preukazovať sa ním, pristúpi CO k právnym opatreniam. V právnom konaní spolupracuje CO s právnikom.
Držiteľ, ktorému bol certifikát zrušený môže podať na CO odvolanie. CO vedie a udržuje písomné záznamy o zrušení certifikátov v samostatných spisoch pre každý prípad. Evidenciu týchto spisov vedie MK v samostatnom zošite.
 

Kritériá pre zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikátu

 

Certifikačný orgán zúži rozsah certifikácie a vylúči časti, ktoré nespĺňajú požiadavky, ak klient trvalo zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie v jednotlivých častiach rozsahu certifikácie.

 

Certifikačný orgán zruší certifikát:

- pri vydaní nového certifikátu (napr. pri zmene rozsah),
- na základe žiadosti klienta,
- ak zistí, že nedostatky popísané v kritériách pre pozastavenie neboli odstránené,
- zistí, že systém manažérstva klienta nie je dlhšie ako pol roka udržovaný (odchod manažéra SM bez náhrady, sústavné nedodržovanie niektorých článkov noriem, výmena vedenia a tým aj jeho názory na systém manažérstva alebo zistenie zmeny, ktorá ovplyvňuje súlad s certifikovaným systémom manažérstva v rozsahu uvedenom na certifikáte),
- keď zákazník nepodstúpil dozorový audit do skončenia doby pozastavenia certifikátu,
- zistí, že klient aj napriek upozorneniam nesprávne používa certifikát a certifikačné značky,
- podľa právneho poriadku alebo rozhodnutím súdu je certifikácia alebo udržanie certifikátu zakázané.
 

Všetky skutočnosti ohľadne pozastavenia, zúženia rozsahu a zrušenia certifikácie CO CERTICOM uvádza na svojej webovej stránke.

Zrušenie certifikátu je vykonané v prípade, že certifikovaný zákazník už právne nejestvuje, ak odpadne predmet certifikácie alebo ak klient neprejaví záujem o udržanie certifikátu. Táto skutočnosť sa uvedie do zoznamu certifikovaných organizácií.

K odobratiu a zrušeniu certifikátu pristupuje CO pri zistení nezhody prvku/prvkov systému manažérstva držiteľa certifikátu so stavom a podmienkami za akých bol certifikát SM vydaný.

Zistenie dôvodu k odobratiu a zrušeniu certifikátu oznamuje CO držiteľovi certifikátu písomne spolu s požiadavkou na vyjadrenie sa do 15 pracovných dní. Po prijatí stanoviska, najneskôr však s uplynutím lehoty, rozhodne riaditeľ CO o odobratí alebo zrušení certifikátu. V prípade potreby spolupracuje pritom s odbornou komisiou pre rozhodovanie vo veci certifikácie systémov manažérstva.