Certifikačný proces manažérskych systémov

Certifikačný proces manažérskych systémov podľa príslušnej ISO normy sa u nás v CERTICOM skladá z týchto krokov:

Ako prebiehajú jednotlivé druhy auditov

Úvodný certifikačný audit

Úvodný certifikačný audit overuje zhodu zavedeného systému manažérstva s požiadavkami príslušnej  ISO normy, podľa ktorej je systém certifikovaný a vykonáva sa v 2 etapách. Prvá etapa je zameraná na auditovanie dokumentácie systému manažérstva, preskúmanie podmienok lokality klienta a jeho chápania požiadaviek certifikačnej normy. Posúdime, či sa plánujú interné audity, či sa vykonáva preskúmanie manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady pripravenosti na druhý krok auditu, ktorá sa vykonáva fyzicky v danej firme. V rámci druhej etapy zhodnotíme zavedenie systému manažérstva a jeho efektívnosť v súlade s príslušnou normou priamo na mieste vo Vašej spoločnosti.

Dozorný audit

Dozorný audit preveruje vybrané časti manažérskeho systému a kladie dôraz najmä na preskúmanie činností prijatých vzhľadom na nezhody zistené pri predchádzajúcom audite, preskúmanie akýchkoľvek zmien, vybavovanie sťažností, celkové hodnotenie efektívnosti manažérskeho systému a jeho udržiavanie a pod. Čo sa týka frekvencie vykonávania dozorného auditu, tak v rámci 3 rokov sa robia 2 dozorné audity.

Mimoriadny audit

Mimoriadny audit sa vykonáva v prípade obdržania sťažnosti. Jeho cieľom je preskúmať jej opodstatnenosť. Mimoriadny audit okrem toho preskúmava prenos certifikácie alebo možnosť jej pokračovania u klientov s pozastavenou činnosťou.

Recertifikačný audit

Recertifikačný audit sa vykonáva po 3 rokoch od úvodnej ISO certifikácie. Jeho cieľom je preveriť celkovú efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny.

Certicom

Máte záujem o certifikáciu?