Náš tím CERTICOM

V našom tíme sú zastúpení ako pragmatici z praxe, tak aj vysokoškolskí pedagógovia a zástupcovia špecializovaných organizácií s bohatými odbornými a praktickými skúsenosťami. Z nášho tímu Vám vyberáme na predstavenie nasledovných ľudí:

Marek Krajčov

Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave nastúpil do vtedajšieho hliníkarenského holdingu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom, kde pôsobil na rôznych pozíciách ako ekonóm, hlavný kontrolór spoločnosti, vedúci odboru správy majetku a riaditeľ závodu Tuby. V období od roku 2006 do roku 2022 pracoval ako  ako riaditeľ akreditovaného certifikačného orgánu manažérskych systémov ELBACERT, a.s. Od januára 2023 začal pôsobiť na funkcii riaditeľa certifikačného orgánu CERTICOM, kde pôsobí dodnes. Popri funkcii riaditeľa súčasne zastáva funkciu  prokuristu spoločnosti. V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo odborných školení zameraných na manažérske systémy.

Je študentom posledného ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Už popri štúdiu sa aktívne začal venovať problematike manažérskych systémov a stal sa interným audítorom integrovaného manažérskeho systému. Špecializuje sa na ISO normu 37301, ktorá upravuje požiadavky súladu s legislatívou. Keďže sa táto téma stáva čoraz dôležitejšou, rozhodol sa spracovať ju v rámci svojej diplomovej práce, v ktorej sa zameriava na Compliance manažment v trestnoprávnej rovine. V CERTICOM s.r.o. pôsobí ako konateľ a súčasne ako audítor v príprave postupne získava potrebné znalosti a skúsenosti pre samostatný výkon certifikačného audítora.

Vyštudoval podnikový manažment na Technickej Univerzite vo Zvolene. Počas štúdia prešiel stážami
a pracovnými pozíciami v slovenských drevospracujúcich podnikoch a jazykovými pracovnými pobytmi v USA. Po ukončení štúdia
začal pracovať pre Moltes, s.r.o. v Liptovskom Hrádku a z pozície Inžiniera kvality sa prepracoval na pozíciu Manažéra kvality,
postupne prevzal zodpovednosť za všetky manažérske systémy. Podobnú pozíciu zastával vo firme Swedwood a neskôr Dana
Emerson Actuator Systems, ktorú prevzala firma TRW. Z pozície Manažéra kvality a inžinieringu v TRW prešiel v roku 2009 na
pozíciu riaditeľa závodu Emerson Network Power v Novom Meste nad Váhom. Od roku 2013 pôsobil ako generálny riaditeľ
Emerson, a.s. Nové Mesto nad Váhom. Ďalej pôsobil ako generálny riaditeľ ZF Active Safety Slovakia v Novom Meste nad
Váhom a spoločnosti TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. Žarnovica. Od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia sa aktívne venuje odbornej práci v oblasti riadiacich systémov a od roku 2011 je Prezidentom slovenskej spoločnosti pre kvalitu. Pôsobil celú dekádu ako vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu, je
členom odborných pracovných skupín a redakčných rád časopisov. Obdržal aj ocenenie za najlepší odborný publicistický príspevok
v oblasti kvality. V rámci svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo odborných školení a školení zameraných na
manažérske zručnosti, vrátane študijných pobytov v zahraničí.

Absolvovala  Technickú univerzitu vo Zvolene odbor environmentálne inžinierstvo. Po ukončení  pôsobila na SAŽP v Banskej Bystrici na oddelení integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Od roku 2007 pôsobila  v súkromnej sfére na viacerých pozíciách v polygrafickom priemysle – kontrola kvality, klientsky servis, zmocnenec pre kvalitu a environment, udržiavanie štandardov FSC a PEFC v organizácii. Následne pracovala v spoločnosti TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. na pozícii zlepšovanie procesov. Od roku 2007 do  augusta 2022 pôsobila na pozícii zástupcu riaditeľa, manažéra  kvality a  audítora  pre vybrané manažérske systémy certifikačného orgánu ELBACERT a.s. V roku 2021 rozšírila svoju kvalifikáciu na EMAS overovateľa  prostredníctvom zahraničného overovacieho orgánu CERT IND. Od septembra 2022 pôsobí v certifikačnom orgáne CERTICOM na pozícii manažéra kvality a audítora pre systémy manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001,14001 a 45001.

Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1983 až do roku 1994 pracoval v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Bratislave, pobočka Nové Mesto n/V na viacerých postoch v zabezpečovaní kvality. Od roku 1995 až do roku 2022 pracoval v certifikačnom orgáne CERTICOM pri TSÚS Bratislava, ktorého bol  riaditeľom a zároveň audítorom manažérskych systémov. Od roku 2022 bol certifikačný orgán CERTICOM prevedený z TSUS do samostatnej spoločnosti CERTICOM s.r.o., kde pôsobí dodnes ako vedúci audítor systémov manažérstva kvality, environmentu, BOZP a systémov manažérstva proti korupcii. Absolvoval celkovo viac ako 1500 externých auditov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001) a ISO 37001 najmä v oblasti stavebníctva a zdravotníctva. Viac ako 100 auditov boli joint-audity so zahraničnými certifikačnými orgánmi ako LGA-InterCert Norimberg,  CQS Praha, OQS Viedeň, STAVCERT Praha, SILMOS-Q Brno.

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia pracoval dva roky ako asistent na Katedre fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK, potom ako sekundárny lekár na Chirurgickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice. V roku 1992 vzniklo samostatné Oddelenie detskej chirurgie, kde pôsobil ako primár oddelenia. Keď sa oddelenie v roku 2002 stalo Klinikou detskej chirurgie bol vymenovaný za prednostu kliniky. V roku 2002 mu bol udelený titul docent a v roku 2003 bol menovaný mimoriadnym profesorom JLF UK. V roku 2000 sa stal viceprezidentom Slovenskej lekárskej komory a v rokoch 2004 – 2012 bol jej prezidentom. Od júna 2012 bol členom Rady SLK. Od roku 1999 pôsobí ako člen komisie pre štátne skúšky z odboru pediatria a od roku 2001 ako člen komisie pre štátne skúšky z odboru chirurgia. Bol členom vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity a vedeckej rady JLF UK v Martine. Je autorom a spoluautorom 259 registrovaných publikácii vydaných doma i v zahraničí a 387 prednášok doma i v zahraničí. V roku 2008 získal čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatú medailu SLS, Pamätnú medailu Jozefa Žuchu a Pamätnú medailu JLF UK. V roku 2014 získal čestné členstvo v Českej pediatricko-chirurgickej spoločnosti. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí ako audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Chemickotechnologickú fakultu. V období rokov 1997-2003 pôsobil v spoločnosti ISTROCHEM, a.s. ako špecialista kvality a následne ako vedúci oddelenia metrológie. Od roku 2003 pôsobí v spoločnosti TEMPEST, a.s., kde sa ako senior konzultant
venuje odborným konzultáciám v oblastiach systémov manažérstva, zlepšovania procesov, riadenia kontinuity činností, analýzy rizík v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostných projektov a vypracovávanie bezp. dokumentácie, zavádzanie a udržiavanie systémov riadenia informačnej bezpečnosti, zabezpečenie ochrany osobných údajov a riadenie projektov. Ako externý vedúci audítor manažérskych systémov začal pôsobiť od roku 2016, pričom v súčasnosti je  v certifikačnom orgáne CERTICOM vedúcim audítorom ôsmych manažérskych systémov – ISO 9001: Systém manažérstva kvality, ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva, ISO 45001: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO/IEC 20000-1: Systém manažérstva služieb IT, ISO 22301: Systém manažérstva plynulosti podnikania, ISO/IEC 27001: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO 37301: Systém manažérstva súladu a ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii.

Katarína Heiserová

Je absoloventkou  Žilinskej univerzity, Fakulty riadenia a informatiky. Implementácii požiadaviek medzinárodných noriem ISO sa venuje v rámci spoločnosti ISO Management, s.r.o. od roku 2006, pripravuje zákazníkov rôznych priemyselných odvetví a rôznej veľkosti k certifikácii týchto systémov riadenia. Pomáha tiež spoločnostiam pri implementácii požiadaviek legislatívy Európskej únie, a záväzne platných predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na konkrétnu organizáciu. Okrem manažérskeho poradenstva, poskytuje aj vzdelávacie služby v oblasti manažérskych systémov. Audítorom certifikačného orgánu CERTICOM je od roku 2022, pričom u nás pôsobí ako audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001, súladu podľa ISO 37301 a systémov manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001.  Súčasne v mene CERTICOM pôsobí aj ako audítor  kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Vyštudoval  Žilinskú univerzitu, Fakultu riadenia a informatiky. Od roku 1996 je konateľom a technicko-ekonomickým riaditeľom spoločnosti GI-BÓN, s.r.o. Žilina,  ktorá už 30 rokov poskytuje inovatívne IT riešenia a poradenské služby v oblasti IT.  Audítorom certifikačného orgánu CERTICOM je od roku 2022, pričom u nás pôsobí ako audítor systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001,  systémov manažérstva služieb v IT podľa ISO/IEC 20000-1  a informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001.  Súčasne v mene CERTICOM pôsobí aj ako audítor  kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti.  Je členom technickej komisie pri ÚNMS SR / TK 37 Informačné technológie.

Je partnerom spoločnosti Screening Solutions Slovakia s.r.o. Zameriava sa na projekty nadnárodného charakteru v oblasti vyšetrovania rozsiahlych korupčných prípadov, zamestnaneckej a organizovanej kriminality. Po odchode z diplomatických služieb, kde bol delegátom pri odzbrojovacích rozhovoroch pri OSN v Ženeve, sa stal jedným z prvých zakladateľov útvaru boja proti organizovanému zločinu v ČSFR a následne v ČR. Tu zodpovedal za spoluprácu so špecializovanými službami členských krajín Interpolu. Následne pôsobil ako popredný špecialista na oblasť AML a riadenie rizík v bankovom sektore. Niekoľko rokov pracoval ako globálny riaditeľ Compliance a interného auditu pre významného svetového výrobcu keramiky. Je spoluzakladateľom a partnerom švajčiarskej poradenskej firmy, špecializovanej na management consulting a riadenie rizík. Z tejto pozície v posledných pätnástich rokoch riadil významné „greenfieldové“ projekty pre nadnárodné spoločnosti vstupujúce na stredoeurópske a východoeurópske trhy. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí ako vedúci audítor systémov manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 a systémov manažérstva súladu podľa ISO 37301.

Je absoloventkou VŠDS Žilina,  Strojníckej fakulty, odbor Priemyslové inžinierstvo. Od roku 2014 pôsobí v rámci spoločnosti A.Z.C., s.r.o. , ktorá sa zameriava najmä na manažérske, personálne a marketingové poradenstvo. Ako certifikačný audítor začala pôsobiť od roku 2017. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí v súčasnosti ako lektorka školení a vedúca audítorka manažérskych systémov – ISO 9001: Systém manažérstva kvality, ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva, ISO 45001: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 37301: Systém manažérstva súladu a ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii.

Vyštudoval hutníctvo na Technickej univerzite v Košiciach v roku 1995. Svoju kariéru začal ako technológ vo VSŽ Zlievarne, neskôr ako ved. odd. Výstupnej kontroly a zmocnenec kvality na závode Teplá valcovňa. Od roku 2006 pôsobil v strednom manažmente U. S. Steel Košice a prešiel viacerými pozíciami v oblasti kvality, manažérskych systémov (MS) a v rokoch 2011 – 2019 pôsobil ako vedúci odboru QMS a ako predstaviteľ manažmentu U. S. Steel Košice pre oblasť SMK (IATF 16949). V roku 2011 organizoval posudzovanie spoločnosti v súťaži Európska cena kvality EFQM (ocenenie „4 star Recognised for Excellence“). Bol vyhlásený ÚNMS SR za Top manažéra kvality 2012 a je finalistom súťaže European Quality Leader 2013. Počas svojej profesionálnej činnosti absolvoval množstvo školení pre MS, nástroje kvality a manažérske zručnosti. Má viac ako 25 ročnú prax v oblasti MS, kontroly kvality a auditovania. Je licencovaným procesným audítorom podľa VDA 6.3 a expertom pre SNAS. V súčasnosti pôsobí ako vedúci audítor v rámci cert. orgánu CERTICOM pre systémy manažérstva kvality a systémy manažérstva proti korupcii, ďalej ako samostatný senior konzultant a školiteľ.

Je absolvent VŠP Nitra, Mechanizačná fakulta. Od roku 1996 pôsobí ako externý audítor ČSJ a EOQ, je posudzovateľ modelov výnimočnosti EFQM, CAF, NCK SR. Má viac ako 30 rokov praxe v manažérstve kvality. Je dlhoročný člen ASQ (stupeň Senior member), Českej spoločnosti pro jakost ČSJ, Slovenskej spoločnosti pre kvalitu SSK (zakladajúci člen, podpredseda pre vzdelávanie). Pôsobí ako predseda TK 22 pri UNMS SR, je prekladateľom noriem pre systémy manažérstva. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí ako audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po obhájení dizertačnej práce v oblasti rozvoja kvality v učiacich sa firmách, pôsobila postupne ako konzultant, tréner a neskôr ako certifikačný audítor.  Súčasne do roku 2019 ako vysokoškolský učiteľ na Katedre manažmentu výroby a logistiky EUBA v predmetoch súvisiacich s manažmentom a zlepšovaním procesov podniku. Zúčastnila sa viacerých projektov v oblasti rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania. Od roku 2015 pracuje pre Slovenskú národnú akreditačnú službu ako posudzovateľ, vedúci posudzovateľ, neskôr garant pre akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich manažérske systémy. Od roku 2020 po zriadení Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy pracuje ako metodik a  ako manažér vnútorného systému zabezpečovania kvality agentúry. Od roku 2016 zastupuje SSK v rade Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Súčasne pôsobí ako vedúci audítor akreditačného centra ZSVTS pre akreditáciu inžinierskych študijných programov podľa štandardov EUR-ACE. Na full time v súčasnosti pôsobí ako vedúca kancelárie kvality na Slovenskej technickej univerzite  v Bratislave. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí momentálne ako vedúci audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Po ukončení štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline nastúpila na Slovenskú poštu na pozíciu referenta kvality. Neskôr postúpila na pozíciu  vedúca odboru kvality a environmentu a tejto oblasti, ako vedúca oddelenia, sa venuje dodnes. Počas jej pôsobenia Slovenská pošta postupne získala pod jej vedením certifikáty kvality, environmentu, informačnej bezpečnosti, energetického manažérstva a protikorupčnej činnosti.  Ako zodpovedná za oblasť kvality sa zaslúžila, že Slovenská pošta v roku 2013 sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu. V certifikačnom orgáne CERTICOM pôsobí momentálne ako vedúci audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Máte záujem o certifikáciu?