EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Akreditovaná činnosť, ktorú vykonávajú naši pracovníci prostredníctvom partnerských akreditovaných environmentálnych overovateľov.

V dnešnej dobe rastúceho povedomia o environmentálnych otázkach a udržateľnosti sa stáva čoraz dôležitejším, aby podniky prevzali zodpovednosť za svoj vplyv na životné prostredie. Jedným z efektívnych nástrojov, ktoré umožňujú organizáciám správne riadiť a zlepšovať svoje environmentálne výkony, je Schéma pre Environmentálne Manažérstvo a Audit, známe skratkou EMAS.

Čo je EMAS?

EMAS je dobrovoľný systém environmentálneho manažérstva, ktorý organizáciám poskytuje rámcový postup na hodnotenie a zlepšovanie ich vplyvu na životné prostredie. Je to európsky program, ktorý je otvorený podnikom v rôznych odvetviach a veľkostiach.

Ako to funguje?

Podniky, ktoré sa rozhodnú získať certifikáciu EMAS, musia najprv vypracovať environmentálne vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje ich vplyv na životné prostredie. Vyhlásenie sa podrobne analyzuje a posudzuje nezávislým audítorom/overovateľom. Po schválení vyhlásenia overovateľ tzv. validovaní sa organizácia zaväzuje k pravidelnému zlepšovaniu svojich environmentálnych výkonov.

Kľúčové výhody EMAS pre organizácie:

  1. Zvýšená Dôveryhodnosť: Certifikát EMAS je medzinárodne uznávaný a poskytuje podnikom vyšší stupeň dôveryhodnosti v očiach spotrebiteľov, obchodných partnerov a regulačných orgánov.
  2. Zlepšené environmentálne výkony: Systém EMAS povzbudzuje organizácie k pravidelnému hodnoteniu svojich environmentálnych výkonov a zavádzaniu opatrení na ich neustále zlepšovanie.
  3. Finančné výhody: Efektívne environmentálne manažérstvo vedie k lepšiemu využívaniu zdrojov, zníženiu odpadov a
    energií, čo môže prispieť k finančným úsporám.
  4. Zákaznícka preferencia: V súčasnej dobe zákazníci a partneri čoraz preferujú podniky, ktoré prejavujú zodpovednosť voči životnému prostrediu. Certifikát EMAS môže byť silným marketingovým nástrojom.
  5. Prístup k verejným obstarávaniam: V niektorých krajinách môže mať certifikát EMAS pozitívny vplyv na účasť podniku vo verejných obstarávaniach a prípadné získanie verejných zákaziek.

Krok za krokom k certifikácii/registrácii EMAS:

Príprava: Organizácia sa rozhodne získať certifikát/registráciu EMAS a zdroje a prostriedky na prípravu.

Environmentálne vyhlásenie: Vypracovanie podrobného environmentálneho vyhlásenia, ktoré zahŕňa všetky aspekty vplyvu na
životné prostredie.

Overovanie: Nezávislý akreditovaný overovateľ posudzuje environmentálne vyhlásenie a preskúma, či organizácia spĺňa požiadavky právnych predpisov EMAS. Po úspešnom dokončení overenia a dosiahnutí kladného hodnotenia získava organizácia validované environmentálne vyhlásenie EMAS.

Registrácia v schéme EMAS v SR: Organizácia po získaní validovaného environmentálneho vyhlásenia môže požiadať o registráciu v oficiálnom registri organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.

Zlepšovanie: Organizácia sa zaväzuje k pravidelnému zlepšovaniu svojich environmentálnych výkonov na základe zistení overovateľa. Napĺňanie environmentálneho vyhlásenia a správanie sa organizácie podlieha dohľadu zo strany akreditovaného overovateľa.

EMAS predstavuje pre podniky nielen prostriedok na dodržiavanie environmentálnych noriem, ale aj cestu k udržateľnej a zodpovednej budúcnosti. Podpora udržateľnosti a efektívneho environmentálneho manažérstva nie je len etickou povinnosťou, ale môže prispieť aj k dlhodobému úspechu podniku.

Máte záujem o ISO certifikáciu?

Pripravíme vám bezplatnú ponuku na mieru a poradíme najlepšie riešenie.