Informácie o certifikátoch a certifikačných značkách

Pokiaľ vaša organizácia úspešne splní požiadavky na certifikáciu, získate certifikát systému manažérstva podľa príslušnej normy (ISO certifikát).

Certifikáty ISO od certifikačnej spoločnosti CERTICOM platia po dobu 3 rokov a sú vystavené štandardne  v 2 jazykoch – slovensky a anglicky. V prípade dohody vám vieme vystaviť certifikát aj v akomkoľvek inom svetovom jazyku.

V prípade, ak Vaša organizácia absolvuje už po prvotnej certifikácii v prípade revízie príslušnej ISO normy  iba prechodový audit , platnosť jeho certifikátu zostane rovnaká.

Súčasne Vám vieme na požiadanie vopred vyhotoviť elektronickú verziu certifikátu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, pričom takýto elektronický certifikát je ekvivalent tlačeného originálu.

Máte záujem o certifikát systému manažérstva vo svojej firme? Kontaktujte nás, alebo nám rovno pošlite žiadosť o ISO certifikáciu.

Podmienky používania certifikačných značiek CERTICOM

Za účelom prestíže, prezentácie a dôveryhodnosti môže certifikovaný subjekt po úspešnom zvládnutí procesu ISO certifikácie využívať na základe zmluvných podmienok vo svojich písomnostiach, webe, reklamných produktoch, firemných vozidlách a pod. certifikačné značky CERTICOM.

Certifikačné značky CERTICOM sú chránené, sú zapísané v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR pod číslom zápisu 259539 zo dňa 27.3.2023. Náhľad certifikačnej značky v slovenskom a anglickom jazyku (XXXX je nahradené číselným označením konkrétnej ISO normy, napr. ISO 9001):

Aké sú podmienky používania certifikačných značiek CERTICOM?

 1. Certifikovaný klient je po udelení certifikátu oprávnený používať certifikačnú značku CERTICOM, avšak výlučne iba na oblasti, ktoré boli predmetom úspešnej certifikácie.
 2. Certifikačnú značku nie je dovolené uvádzať na skúšaných predmetoch alebo výrobkoch, ani používať na označenie certifikácie výrobku a nesmie sa použiť spôsobom naznačujúcim, že certifikačný orgán preberá zodpovednosť za kvalitu predmetov, výrobkov a služieb.
 3. Certifikačnú značku nie je možné používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii.
 4. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inom farebnom vyhotovení ako je v oficiálnom zobrazení, avšak v takomto prípade môže byť použitá iba jedna farba. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inej veľkosti ako je v oficiálnom zobrazení, avšak je nevyhnutné zachovať pomer strán podľa oficiálnej certifikačnej značky CERTICOM.
 5. Skončenie práva certifikovaného klienta používať certifikačnú značku upraví vo všetkých relevantných prípadoch právne záväzná dohoda.
 6. CERTICOM má právo kontrolovať používanie certifikačnej značky pri akýchkoľvek auditoch vykonávaných u certifikovaného klienta.

Pozastavenie, odobratie, rozšírenie a zúženie rozsahu certifikátu, sťažnosti, odvolania , overenie platnosti certifikácie a iné často kladené otázky

Áno, môže. Certifikačný orgán môže oficiálnym listom pozastaviť platnosť certifikátu ISO na určité časové obdobie, a to z nasledujúcich dôvodov:

 • audit zistil skutočnosť, že certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva plniť požiadavky certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva, alebo tak bolo zistené sťažnosťami či podnetom tretích strán,
 • certifikovaný klient neumožní uskutočnenie dohľadov alebo recertifikačných auditov v požadovaných obdobiach,
 • o pozastavenie požiada sám certifikovaný klient,
 • certifikovaný klient preukazne neodstránil auditom zistené nezhody v stanovenej lehote,
 • certifikovaný klient úmyselne zamlčí sťažnosť na svoj manažérsky systém,
 • certifikovaný klient pri konkrétnych alebo avizovaných zmenách v spoločnosti, ktoré sú smerodajné pre certifikáciu, neupovedomí certifikačný orgán CERTICOM.

V oficiálnom liste musí byť uvedený dôvod pozastavenia certifikátu a podmienky, ktoré je potrebné splniť pre obnovenie jeho platnosti. Počas tejto doby nesmie klient používať certifikát a reklamné materiály so zmienkou o certifikácii. Túto skutočnosť zverejníme na našej webovej stránke www.certicom.sk.

Ak klient v stanovenej lehote splní podmienky potrebné pre obnovenie platnosti certifikátu, oficiálnym listom obnovíme jeho platnosť a zverejníme túto skutočnosť na našom webe. V opačnom prípade CERTICOM certifikát odoberie, alebo zúži rozsah jeho platnosti.

Certifikačný orgán CERTICOM môže certifikát odobrať, alebo vyhlásiť za neplatný oficiálnym listom, ak:

 • došlo k zneužitiu certifikátu alebo certifikačnej značky,
 • je na majetok klienta vypísaný konkurz, alebo je konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavené,
 • sú podľa právneho poriadku alebo rozhodnutím súdu certifikácia alebo udržanie certifikátu zakázané,
 • sa tak dohodnú všetky zmluvné strany,
 • ak neboli odstránené dôvody pozastavenia certifikátu v čase určenom certifikačným orgánom.

Odobratím certifikátu je certifikovaný klient povinný vrátiť certifikát a prestať používať logo CERTICOM a všetky reklamné prostriedky s odkazom na certifikáciu.

Certifikát môže byť rozšírený vtedy, ak certifikovaný klient požiada certifikačný orgán CERTICOM o jeho rozšírenie na základe preskúmanej žiadosti o rozšírenie.

Každý klient má právo na podanie sťažnosti v priebehu certifikácie. Môže sa tak domáhať ochrany svojich práv alebo záujmov, či upozorniť na konkrétne nedostatky pri certifikačnom procese. Certifikačný orgán CERTICOM prijíma sťažnosti výhradne v písomnej forme. Ich podanie musí byť vykonané do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu podania sťažnosti.

Forma podania sťažnosti nemá záväznú formu, musí však obsahovať:

 • označenie sťažujúceho sa subjektu,
 • presný a úplný popis dôvodu podania sťažnosti,
 • návrh na vysporiadanie,
 • kontaktnú osobu pre riešenie sťažnosti, dátum a podpis.

Všeobecný postup pri podávaní sťažností:

 1. CERTICOM do 10 dní potvrdí prijatie sťažnosti podateľovi, informuje ho o ďalšom postupe a ubezpečí o prijatí nápravy v prípade potvrdenia jej opodstatnenosti.
 2. CERTICOM sťažnosť dôkladne preskúma, preverí a potvrdí jej opodstatnenosť, pričom rešpektuje princíp nezávislosti. Sťažnosti na vrcholový manažment certifikačného orgánu preveruje komisia na ochranu nestrannosti.
 3. CERTICOM sa podľa možností snaží sťažnosti vyriešiť v prvom rade dohodou, ktorá bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám. Výsledkom môže byť dohoda o opatreniach, prípadne závery, ktoré sú akceptované všetkými stranami konfliktu a budú v súlade s príslušnými predpismi a normatívnymi dokumentmi.
 4. V prípade, že nedôjde k dohode, ďalší postup závisí od potvrdenia opodstatnenosti sťažnosti. Cieľom je predísť prípadnému neoprávnenému poškodeniu mena subjektu, voči ktorému bola sťažnosť podaná.
 5. V prípade opodstatnenosti sťažnosti budú vykonané príslušné nápravné alebo preventívne opatrenia, o realizácii ktorých bude podateľ riadne informovaný. V prípade neopodstatnenosti sťažnosti vypracuje CERTICOM zdôvodňujúci list o neopodstatnenosti sťažnosti, čím je vec považovaná za vybavenú. List odošle podateľovi a dotknutému subjektu.

Odvolanie je písomné výhrada, ktorú certifikovaný klient uplatňuje voči rozhodnutiu certifikačného orgánu. Certifikačný orgán CERTICOM prijíma odvolania výhradne v písomnej forme. Odvolanie voči rozhodnutiu certifikačného orgánu je možné podať do 10 dní odo dňa jeho doručenia.

Forma podania odvolania nemá záväznú formu, musí však obsahovať:

 • označenie sťažujúceho sa subjektu,
 • presný a úplný popis dôvodu podania odvolania,
 • návrh na vysporiadanie,
 • kontaktnú osobu pre riešenie odvolania, dátum a podpis.

Všeobecný postup pri odvolaniach:

 1. CERTICOM do 10 dní potvrdí prijatie odvolania podateľovi, informuje ho o ďalšom postupe a ubezpečí o prijatí nápravy v prípade potvrdenia jeho opodstatnenosti.
 2. CERTICOM sťažnosť dôkladne preskúma, preverí a potvrdí jeho opodstatnenosť, pričom rešpektuje princíp nezávislosti. Odvolanie voči rozhodnutiu vrcholového manažmentu certifikačného orgánu preveruje komisia na ochranu nestrannosti.
 3. CERTICOM sa podľa možností snaží odvolanie vyriešiť v prvom rade dohodou, ktorá bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám. Výsledkom môže byť dohoda o opatreniach, prípadne závery, ktoré sú akceptované všetkými stranami konfliktu a budú v súlade s príslušnými predpismi a normatívnymi dokumentmi.
 4. V prípade, že nedôjde k dohode, ďalší postup závisí od potvrdenia opodstatnenosti odvolania.
 5. V prípade opodstatnenosti odvolania budú vykonané príslušné nápravné, alebo preventívne opatrenia, o realizácii ktorých bude podateľ riadne informovaný. V prípade neopodstatnenosti odvolania vypracuje CERTICOM zdôvodňujúci list o neopodstatnenosti odvolania, čím je vec považovaná za vybavenú. List odošle podateľovi.

Jednoducho vyplňte jedinečné identifikačné číslo vášho certifikátu a odošlite formulár. Obratom vám pošleme informáciu s potvrdením dátumu platnosti vášho certifikátu. Overenie je možné iba pre certifikáty, ktoré vydala naša spoločnosť Certicom.

  Jedinečné ID certifikátu

  Tel. číslo

  Máte záujem o certifikáciu?