O spoločnosti CERTICOM

CERTICOM je medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán, ktorý pôsobí na trhu už od roku 1992 ako organizačná zložka TECHNICKÉHO A SKÚŠOBNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÉHO, n. o. (ďalej len „TSUS“). TSUS je osobitná nezisková organizácia s tradíciou od roku 1953, kedy bola zriadená vtedajším Ministerstvom stavebného priemyslu v Prahe. TSUS vykonáva predovšetkým špecializované činnosti, ktoré súvisia s uvádzaním stavebných výrobkov na trh a to nielen v SR, ale aj EÚ, Ázii a USA.

Z tohto hľadiska sa certifikácia manažérskych systémov sústredila najmä na oblasť stavebníctva a súvisiace odvetvia. Okrem uvedeného oblasť pôsobenia ďalej zahŕňala aj ďalšie odvetvia ako obchod, služby, veda a  výskum, vzdelávanie, inžinierske služby a predovšetkým zdravotníctvo. CERTICOM bol ako prvý certifikačný orgán akreditovaný na Slovensku od roku 1999 pre oblasť zdravotníctva a ako prvý vydal v roku 2003 certifikát zdravotníckemu zariadeniu v SR.

V roku 2022 bol Certifikačný orgán CERTICOM prevedený do samostatného právneho subjektu – spoločnosti CERTICOM s.r.o., na ktorú boli prevedené všetky práva a majetkové hodnoty v rozsahu certifikačného orgánu. Súčasný zámer certifikačného orgánu je okrem pokračovania pôsobnosti v horeuvedených odvetviach rozšíriť spektrum pôsobnosti o aktuálne trendové služby v oblasti IT, systémov fyzickej, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, kontinuity podnikania a ochrany osobných údajov.

Spoločnosť okrem certifikácie ISO tiež vykonáva audity kybernetickej bezpečnosti podľa zákona a organizuje školenia zamerané na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a tímu odborníkov sme pripravení zabezpečovať profesionálnu certifikáciu medzinárodných noriem kdekoľvek podľa potreby.

Spolupráca

Certifikačný orgán veľmi úzko spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, s ktorou organizuje aj školenia v oblasti manažérskych systémov ako aj ďalšími organizáciami ako sú prestížne medzinárodné  organizácie ÖQS, CQS, IQ Net, Stavcert Praha, VÚPS Praha, Silmos-Q Brno, TZUS Praha.

Hlavný predmet našej činnosti

Vykonávanie certifikácie systémov manažérstva najmä (nie však výhradne) podľa noriem:

  • ISO 9001: Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO/IEC 20000-1: Systém manažérstva služieb IT
  • ISO 22301: Systém manažérstva plynulosti podnikania (Business Continuity Management System)
  • ISO/IEC 27001: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  • ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii
  • ISO 37301: Systém manažérstva súladu (Compliance Management System)
  • ISO 45001: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Naša vízia

Byť medzinárodne uznávanou dôveryhodnou certifikačnou spoločnosťou.

Naše poslanie

Overovať a deklarovať stabilitu, spoľahlivosť, spôsobilosť a akceptovateľnosť.

1

rokov skúseností v oblasti certifikácií

1

vydaných certifikátov

Ďalšie informácie

Akreditácia spoločnosti Certicom

CERTICOM je akreditovaný  Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle akreditačného osvedčenia Q-003, systémov environmentálneho manažérstva v zmysle akreditačného osvedčenia R-005, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle akreditačného osvedčenia R-015 a systémov manažérstva proti korupcii v zmysle akreditačného osvedčenia R-136.

Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody, ktorá slúži ako oficiálny dôkaz kompetentnosti vykonávať certifikáciu manažérskych systémov.

Akreditácia je základom korektného fungovania transparentného a na kvalitu orientovaného trhu. Pre verejné autority – národné i medzinárodné – je akreditácia základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek vo svete, čo uľahčuje voľný obeh tovarov a služieb.

CERTICOM je súčasne cez SNAS integrovaný do medzinárodných štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF). V týchto štruktúrach sú uzatvorené medzinárodné dohody a dohovory (tzv. MLA – Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov, na základe uvedeného je každý signatár dohôd MLA povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným akýmkoľvek zo signatárov.

Platný stav našej akreditácie si môžete kedykoľvek overiť na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS  www.snas.sk.

Referencie

Máte záujem o certifikáciu?

Menu