O spoločnosti CERTICOM

Sme odborníci s viac ako 30 ročnými skúsenosťami s ISO certifikáciou, osvedčenie o akreditácii na certifikáciu systémov manažérstva kvality sme získali ako tretí certifikačný orgán na Slovensku. CERTICOM je medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán, ktorý pôsobí na trhu už od roku 1992 ako organizačná zložka TECHNICKÉHO A SKÚŠOBNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÉHO, n. o. (ďalej len „TSUS“). TSUS je osobitná nezisková organizácia s tradíciou od roku 1953, kedy bola zriadená vtedajším Ministerstvom stavebného priemyslu v Prahe. TSUS vykonáva predovšetkým špecializované činnosti, ktoré súvisia s uvádzaním stavebných výrobkov na trh a to nielen v SR, ale aj EÚ, Ázii a USA.

Z tohto hľadiska sa certifikácia manažérskych systémov sústredila najmä na oblasť stavebníctva a súvisiace odvetvia. Okrem uvedeného oblasť pôsobenia ďalej zahŕňala aj ďalšie odvetvia ako obchod, služby, veda a  výskum, vzdelávanie, inžinierske služby a predovšetkým zdravotníctvo. CERTICOM bol ako prvý certifikačný orgán akreditovaný na Slovensku od roku 1999 pre oblasť zdravotníctva a ako prvý vydal v roku 2003 certifikát zdravotníckemu zariadeniu v SR.

V roku 2022 bol Certifikačný orgán CERTICOM prevedený do samostatného právneho subjektu – spoločnosti CERTICOM s.r.o., na ktorú boli prevedené všetky práva a majetkové hodnoty v rozsahu certifikačného orgánu. Súčasný zámer certifikačného orgánu je okrem pokračovania pôsobnosti v horeuvedených odvetviach rozšíriť spektrum pôsobnosti o aktuálne trendové služby v oblasti IT, systémov fyzickej, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, kontinuity podnikania a ochrany osobných údajov.

Spoločnosť okrem certifikácie ISO tiež vykonáva audity kybernetickej bezpečnosti podľa zákona a organizuje školenia zamerané na vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a tímu odborníkov sme pripravení zabezpečovať profesionálnu certifikáciu medzinárodných noriem kdekoľvek podľa potreby.

Daňový úrad SR nám  udelil rating vysoko spoľahlivého daňového subjektu.

Spolupráca

Certifikačný orgán  spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, s ktorou organizuje  školenia v oblasti manažérskych systémov ako aj ďalšími organizáciami ako sú prestížne medzinárodné  organizácie ÖQS, CQS, IQ Net, Stavcert Praha, VÚPS Praha, Silmos-Q Brno, TZUS Praha.

Naša vízia

Byť medzinárodne uznávanou dôveryhodnou certifikačnou spoločnosťou.

Hlavný predmet našej činnosti

Vykonávanie certifikácie systémov manažérstva najmä (nie však výhradne) podľa noriem:

 • ISO 9001: Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO/IEC 20000-1: Systém manažérstva služieb IT
 • ISO 22301: Systém manažérstva plynulosti podnikania (Business Continuity Management System)
 • ISO/IEC 27001: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii
 • ISO 37301: Systém manažérstva súladu (Compliance Management System)
 • ISO 45001: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
1

rokov skúseností v oblasti certifikácií

1

vydaných certifikátov

Ďalšie informácie

Akreditácia spoločnosti Certicom

CERTICOM je akreditovaný  Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle akreditačného osvedčenia Q-003, systémov environmentálneho manažérstva v zmysle akreditačného osvedčenia R-005, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle akreditačného osvedčenia R-015 a systémov manažérstva proti korupcii v zmysle akreditačného osvedčenia R-136.

Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody, ktorá slúži ako oficiálny dôkaz kompetentnosti vykonávať certifikáciu manažérskych systémov.

Akreditácia je základom korektného fungovania transparentného a na kvalitu orientovaného trhu. Pre verejné autority – národné i medzinárodné – je akreditácia základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek vo svete, čo uľahčuje voľný obeh tovarov a služieb.

CERTICOM je súčasne cez SNAS integrovaný do medzinárodných štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF). V týchto štruktúrach sú uzatvorené medzinárodné dohody a dohovory (tzv. MLA – Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov, na základe uvedeného je každý signatár dohôd MLA povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným akýmkoľvek zo signatárov.

Platný stav našej akreditácie si môžete kedykoľvek overiť na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS).

Vyhlásenie nestrannosti

Riaditeľ certifikačného orgánu CERTICOM, týmto vyhlasuje, že:

 • trvalo zabezpečím a vytvorím také opatrenia, aby pracovníci certifikačného orgánu CERTICOM  nevykonávali  činnosť,  ktorá by ohrozila objektivitu a nestrannosť certifikačného orgánu,
 • zabezpečím, aby činnosť certifikačného orgánu CERTICOM bola v súlade s normou ISO/IEC 17021 a vytvorím podmienky pre jeho nestrannú, nezávislú a objektívnu činnosť,
 • odmeny pracovníkov za činnosť v rámci certifikačného orgánu nie sú a nebudú závislé od množstva vydaných certifikátov.

Činnosti CERTICOM sa riadia nediskriminačným spôsobom. Certifikačný orgán CERTICOM je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, obnovy, rozširovania, obmedzovania, pozastavovania a rušenia certifikácie.

Certifikačný orgán CERTICOM vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva.

Certifikačný orgán bude pred uzatvorením zmluvy s klientom auditu identifikovať, analyzovať a v prípade vzniku aj dokumentovať možnosti konfliktu záujmov vyvolaných poskytovaním certifikácie vrátane akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi.

Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto obavy.

Politika spoločnosti CERTICOM

 • Zabezpečovať nezávislú, nestrannú, pragmatickú a odbornú certifikáciu manažérskych systémov organizácií
 • Zdrojom napredovania certifikačného orgánu je trvalý proces zvyšovania kvalifikácie jej pracovníkov.
 • Aktívny prístup k novým trendom v oblasti manažérstva systémov a ich auditovania.
 • Naša prosperita je závislá od promptnosti reakcie, dodržiavania termínov, zachovania dôvernosti informácií, kvality a ceny našich služieb.
 • Trvalé zlepšovanie všetkých procesov je základným predpokladom udržania sa na trhu.

Dôvernosť informácií

CERTICOM je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, skutočnostiach a postupoch, o ktorých sa dozvedel pri výkone predmetu zmluvy, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva objednávateľa, alebo ktorých udržiavanie v tajnosti si objednávateľ osobitne vyhradil. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po ukončení tejto zmluvy a to až do doby, pokiaľ sa uvedené údaje, skutočnosti a postupy nestanú všeobecne známymi.

CERTICOM je povinný zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti aj všetkými osobami, ktorých na vykonanie auditu použije.

Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s touto zmluvou, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva CERTICOM, alebo ktorých udržiavanie v tajnosti si CERTICOM osobitne vyhradil. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po ukončení tejto zmluvy a to až do doby, pokiaľ sa uvedené skutočnosti nestanú všeobecne známymi.

Objednávateľ udeľuje CERTICOM súhlas na zverejnenie vybraných údajov objednávateľa v rámci zoznamu certifikovaných organizácií, pričom zverejnené môže byť obchodné meno, sídlo, normatívny dokument (označenie normy, na základe ktorej bola certifikácia vykonaná), rozsah certifikácie, dátum platnosti certifikácie.

Objednávateľ udeľuje tretej strane – akreditačnému orgánu súhlas na:

a) nahliadanie do všetkých záznamov vytvorených v súvislosti s certifikáciou objednávateľa, ktoré sa nachádzajú v evidencii CERTICOM za účelom prípadnej dokumentačnej kontroly týchto záznamov
b) prítomnosť jeho zástupcov na audite za účelom prípadnej kontroly priebehu auditu.

Ak nastane takýto prípad, je o tom CERTICOM povinný informovať objednávateľa

Referencie

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Máte záujem o certifikáciu?