Certifikácia systémov manažérstva kvality (QMS) podľa ISO 9001

 

Certifikácia, čiže posudzovanie zhody, je definované ako akcia vykonávaná nezávislou treťou stranou, ktorá dokazuje, že existuje dostatok dôvery, že príslušne označený výrobok, postup alebo služba je v zhode s určitou normou. Konkrétne to znamená, že systémy manažérstva kvality /ďalej QMS/ môžu byť certifikované podľa normy ISO 9001, pričom certifikačný orgán musí overením - auditom zistiť, že systém zodpovedá požiadavkám danej normy.

V prípade certifikácie musí byť v ročných intervaloch preverené, či stav zistený pri prvom preverení naďalej pretrváva.

K vlastnému postupu:


1. Prípravná časť
Po nadviazaní kontaktu s našim certifikačným orgánom a úvodnej informácii podáte nezáväznú Žiadosť o zostavenie ponuky na certifikáciu systému manažérstva. Certifikačný orgán žiadosť posúdi a následne obdržíte Cenovú ponuku na certifikáciu systému manažérstva. Pokiaľ s ponukou súhlasíte, podáte záväznú Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva, na základe ktorej Vám bude pridelené registračné číslo - Oznámenie o zaregistrovaní žiadosti a uzatvorená Zmluva o certifikácii QMS.
Pre vykonanie certifikácie vo Vašej organizácii je potrebné, aby ste poskytli nasledovné doklady:
- základnú dokumentáciu QMS /v súlade s požiadavkou normy/,
- ďalšie právne normy a predpisy vzťahujúce sa k predmetu certifikovanej činnosti,
- politiku kvality.

Doručením týchto dokumentov organizácia splní požiadavky pre ďalší postup certifikácie. V prípade, že podklady pre certifikáciu nie sú úplné, certifikačný orgán Vám to oznámi a prehodnotí s Vami ďalší možný postup.


2. Samotný proces certifikácie systému manažérstva kvality
Pozostáva z nasledujúcich etáp:


I. etapa auditu
Po odovzdaní a prehodnotení všetkých potrebných podkladov sa vypracuje a Vami odsúhlasí Plán I. etapy auditu a Termín I. etapy auditu.
Účelom tohto auditu je posúdiť pripravenosť systému manažérstva kvality Vašej spoločnosti na II. etapu auditu (certifikačný audit) a odhaliť nezhody, ktoré by mohli zabrániť alebo inak obmedziť výkon certifikácie. V prípade, že sa v I. etape auditu preukáže pripravenosť Vašej spoločnosti na II. etapu auditu, táto môže byť vykonaná v čase po odstránení doporučení alebo nedostatkov zistených pri I. etape auditu, ktoré budú spracované a Vám zaslané v Protokole z I. etapy auditu .


II. etapa auditu (certifikačný audit)
V rámci II. etapy auditu sa vypracuje a Vami odsúhlasí Plán II. etapy auditu a Termín II. etapy auditu.
Účelom II. etapy auditu je portvrdiť, že:
- organizácia dodržiava svoju politiku, ciele a postupy,
- systém manažérstva kvality zodpovedá všetkým požiadavkám normy EN ISO 9001,

- sú dosahované ciele stanovenej politiky organizácie.
Z tohto auditu bude vypracovaný Protokol z II. etapy auditu.

 

Vydanie certifikátu
Ak bude certifikačným auditom potvrdený súlad Vášho QMS s normou, bude Vám vydaný certifikát s platnosťou 3 roky. V prípade, ak boli počas auditu zistené nezhody, ktoré sa dajú odstrániť do 3 mesiacov, certifikát Vám bude vydaný v čase po ich odstránení. V prípade, že nie je možné vydať certifikát do 3 mesiacov po vykonaní certifikačného auditu, musí byť vykonaný nový certifikačný audit po odstránení nezhôd.
Certifikát bude vystavený v slovenskom a v anglickom jazyku, prípadne aj v inom jazyku.
Takisto je možné vydanie jedného spoločného certifikátu pre QMS, EMS, SMS v prípade spoločnej certifikácie jednotlivých manažérskych systémov.

 

Použitie certifikačnej značky
V prípade, že budete mať záujem prezentovať svoj certifikovaný systém manažérstva kvality na rôznych propagačných materiáloch, dokumentoch alebo iným spôsobom, poskytneme Vám po podpísaní Licenčnej zmluvy certifikačnú značku, ktorú môžete na tieto účely využívať v súlade s podmienkami zmluvy.


3. Výkon dozoru na certifikovaným systémom manažérstva
Certifikát má platnosť 3 roky za predpokladu vykonania dozoru certifikačným orgánom minimálne 1 krát ročne /v prípade potreby môžu byť tieto dozory vykonávané aj častejšie/. Certifikačný orgán je tiež povinný dohliadať, aby certifikáty a certifikačné značky boli správne použité.
Úlohy dozoru sú stanovené v zmluve, ktorú uzatvárate s certifikačným orgánom pred vydaním certifikátu.


4. Recertifikácia (opakované posudzovanie)
Na predĺženie platnosti certifikátu je potrebné vykonať recertifikáciu /opakované posudzovanie/. Rozsah a náklady pre opakované posudzovanie sa pohybujú medzi nákladmi na dozor a prvú certifikáciu. Postup vykonania recertifikácie, následného dozoru a podmienky sú zmluvne dohodnuté.