je samostatný nezávislý certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu systémov manažérstva, ktorý pôsobí ako súčasť  Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Bratislava .

Certifikačný orgán CERTICOM vykonáva od roku 1996 nestranne, nezávisle a dôveryhodne certifikáciu a dozor systémov manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015, certifikáciu a dozor systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, certifikáciu a dozor systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2018 a certifikáciu a dozor systému manažérstva proti korupcii ISO 37001:2016.

Certifikačný orgán CERTICOM vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva.


Slovenská národná akreditačná služba
na základe reakreditačného posúdenia a splnenia kritérií podľa normy ISO/IEC 17021-1 vydala Certifikačnému orgánu CERTICOM dňa 02.11.2020 Osvedčenie o akreditácii č. Q-003 /pre QMS/, Osvedčenie o akreditácii č. R-005 /pre EMS/, Osvedčenie o akreditácii č. R-015 /pre SM BOZP/ a Osvedčenie o akreditácii č. R-136 /pre SMPK/.

Certifikáty vydané Certifikačným orgánom CERTICOM potvrdzujú zhodu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s platnými národnými a medzinárodnými normami a štandardmi.


Certifikačný orgán CERTICOM spolupracuje s certifikačnými organizáciami ÖQS, CQS,IQ Net, Stavcert Praha, VÚPS Praha, Silmos-Q Brno, TZUS Praha, a tak umožňuje zabezpečiť certifikáciu systémov manažérstva vykonanú v spolupráci s týmito spoločnosťami.

 

TSÚS, n.o., Certifikačný orgán CERTICOM

Studená 3

821 04 Bratislava