Na základe výsledkov auditu preverí vedenie CERTICOM závery vedúceho audítora uvedené v protokole z auditu. Následne rozhodne o udelení či neudelení príslušného certifikátu.