Žiadosť o audit kybernetickej bezpečnosti

Pomôžeme vám zvládnuť audit kybernetickej bezpečnosti bez starostí

Tento dotazník slúži ako predbežná informácia pre certifikačný orgán manažérskych systémov CERTICOM na vypracovanie informatívnej nezáväznej ponuky.

Údaje z dotazníka budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti CERTICOM. Vyplnenie formulára vám nezaberie viac ako 4 minúty.

  Základné údaje

  Identifikácia základných služieb

  Popíšte vaše základné služby.

  Vymenujte najdôležitejšie IS s väzbou na základnú službu

  Počet zamestnancov, ktorí obsluhujú prevádzku systému

  Zabezpečujete si správu IT sami?

  Koľko zamestnancov má IT oddelenie?

  Vymenujte útvary, ktoré zabezpečujú základnú službu aj s počtom zamestnancov

  Ktorá základná služba je závislá od informačného systému

  Aký je vplyv výpadku informačného systému na základnú službu?

  Napr. znefunkčnenie, dočasný výpadok a pod.

  Sú všetky informačné systémy podľa vyhlášky 362/2018 Z.z. kategorizované v kategórii I., II. alebo III.?

  Počet užívateľov základnej služby, teritoriálne rozloženie a dôsledky pri výpadku základnej služby na jej užívateľov

  Vykonávate penetračné testovanie?

  Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý bude sprevádzať audítora

  Môže to byť napr. manažér informačnej bezpečnosti

  Boli za posledný rok evidované bezpečnostné incidenty?

  napríklad výpadok služby, strata údajov, odcudzenie a pod.

  Boli za posledný rok udelené pokuty na úseku kybernetickej bezpečnosti?

  Ste certifikovaní podľa ISO IEC 27001?

  Iné skutočnosti a poznámky:

  0%

  Kontaktné údaje

  Vaše meno a priezvisko

  Názov firmy

  Webová stránka firmy

  Pracovný e-mail (pre zaslanie ponuky)

  Pracovný telefón (urýchli kominukáciu)

  100%