Zaujímavosti

ÚNMS SR ÚSPEŠNE PREŠIEL RECERTIFIKÁCIOU SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016, ako aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019.

Od certifikácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 ubehli už tri roky, a preto ÚNMS SR absolvoval recertifikačný audit. Ten bol vykonaný spoločnosťou CERTICOM s.r.o. pre oba systémy naraz v dňoch 15.-16.5.2023.

Certifikát prebrala predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská z rúk riaditeľa spoločnosti CERTICOM s.r.o. Mareka Krajčova. Z dosiahnutého úspechu sa UNMS teší a bude pokračovať ďalej v trvalom zlepšovaní.

„Získanie certifikátov pred tromi rokmi nebolo ľahké, lebo to bolo pre nás všetko nové. Avšak ich obhájenie po trojročnom období bolo tiež náročné, keďže sme museli dokázať zžitie sa so systémami vo všetkých procesoch úradu, ako aj napredovanie smerom k lepším výsledkom. Som veľmi rada, že naša snaha bola ocenená a certifikát sme opäť získali. Je to spoločný výsledok všetkých mojich kolegov v ÚNMS SR, ktorým chcem týmto poďakovať za úsilie, ktoré v tomto smere vynaložili.“, povedala predsedníčka úradu.

Link na zdroj článku

 

 

Predchádzajúci článok
Vyšla nová norma ISO/IEC 27001:2022 + informácie o školeniach k revízii normy
Nasledujúci článok
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ÚSPEŠNE PREŠIEL RECERTIFIKÁCIOU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY